โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างดัชนีและแผนที่ความอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

ดัชนีความอยู่ดีมีสุข
ระดับ อปท.ผลการประเมินดัชนีความอยู่ดีมีสุข